Synonymer.no

stikke øynene ut på

Meningsgruppe: 1

blende

blinde

stikke øynene
© Wild Wild Web 2012