Synonymer.no

stavelsestrykk

Meningsgruppe: 1

aksent

aksentuering

betoning

emfase

ettertrykk

hovedvekt
© Wild Wild Web 2012