Synonymer.no

slenge seg

Meningsgruppe: 1

kaste

Meningsgruppe: 2

hive seg

hoppe

kaste seg

springe

tumle

velte seg

vri seg
© Wild Wild Web 2012