Synonymer.no

patrimonium

Meningsgruppe: 1

allodium

arv

arvegods

arvelodd

etterlatenskaper
© Wild Wild Web 2012