Synonymer.no

oppkomling

Meningsgruppe: 1

arrivist

halvkovring

homo novus

nouveau riche

parveny

streber

Meningsgruppe: 2

streber
© Wild Wild Web 2012