Synonymer.no

hive seg

Meningsgruppe: 1

kaste

Meningsgruppe: 2

hoppe

kaste seg

slenge seg

springe

tumle

velte seg

vri seg
© Wild Wild Web 2012