Synonymer.no

gammelklok

Meningsgruppe: 1

dyktig

fremdelig

fremmelig

gløgg

Meningsgruppe: 2

snusfornuftig

veslevoksen
© Wild Wild Web 2012