Synonymer.no

bemøye seg

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bemøye

bry

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg
© Wild Wild Web 2012