Synonymer.no

arvelodd

Meningsgruppe: 1

allodium

arv

arvegods

etterlatenskaper

patrimonium

Meningsgruppe: 2

anlegg

Meningsgruppe: 3

tradisjon
© Wild Wild Web 2012