Synonymer.no

ære

Meningsgruppe: 1

akte

akte på

anerkjenne

anse

apoteose

autorisere

begavet

bemerke

berømme

betenke

betrakte

beundre

beære

bifalle

drive avguderi med

dyrke

elske

emnelig

estimere

fetere

forgude

forherligelse

forjettende

fortjeneste

gjøre ære

gjøre ære på

godta

heder

hedre

herlighet

heroisere

hilsen

hyldest

hylle

hyllest

håpefull

høyakte

kommende

lov

love

lovende

lovprise

lovprisning

løfterik

oppmuntrende

panegyrikk

positiv

pris

prise

regne

respektere

ros

rose

ta bølgen

ta hatten av for

tilbe

tittel

utmerke

utmerkelse

vedkjenne seg

venerere

verdsette

vise aktelse

vurdere

vørde

vøre

yte honnør

æresbevisning

Meningsgruppe: 2

agio

Meningsgruppe: 3

håne

krenke

vanære

ydmyke


Andre relevante treff:

hære

nære

ærend

bære

pære

lære

tære

være

gæren

æresyk

ærerik

væren

tæret

tæres

lærer

bærer

fjære

tjære

æresjuk

være i

snære

gjære

tvære

ærefull

kjære

æreløs

sfære

æresyke

beære

æresord

blære

ærekjær

ærespris

lærerik

værende

lærende

lærebok

lærenem

særegen

værelse

tærende

nærende

ærefrykt

være med

læregutt

affære

være ute

belære

ærekrenke

være fra

forære

være

være dum

være sak

bæreevne

uttære

spjære

tære

kimære

vanære

bære

bære seg

hetære

være til

lærested

bære til

være lik

megære

bærestol

nære

ærerørig

være nok

bære nag

lære opp

ernære

blærete

være hos

skjære

blæreri

bærekraft

tjærebre

æreskjelle

være verd

i været

være i ro

lærepenge

bæres for

være tids

være uten

være klar

væremåte

tvære ut

æreskjenne

være naiv

ærendsgutt

fjærende

være hard

læresvein

hugæren

kjæreste

være redd

lærerinne

være imot

æresfølge

være vondt

være lønt

særegenhet

la være

være ustø

være uenig

være verdt

solnære

livnære

være utett

blære seg

fortære

opplære

ærendssvenn

blærethet

eklærere

bærebjelke

erklære

være borte

være igjen

avfjære

besvære

begjære

unnvære

besnære

velvære

husvære

i gjære

kjæremål

være aktsom

være glad i

være først

være i bruk

være i gang

være inne i

være i live

være presis

være renons

skjære av

være ulydig

uttværet

vanærende

være riktig

velnæret

belærende

skjærende

ærekrenkelse

fortæres

ærekrenkende

budbærer

kjæresteri

bære bud om

bære seg at

bære seg ad

læreanstalt

bære navnet

læresetning

ha ære av

gæren etter

hentæres

være utlagt

være utsatt

være i knipe

være i orden

være skyld i

skjærereir

være nøysom

være så god

skvære opp

være noe for

være holdbar

være til bry

æresbevisning

være god nok

verslære

åsalære

være opptatt

være aktuell

frembære

gudelære

være full av

værelsespike

avskjære

jordnære

være god for

innebære

være opp til

troslære

ens ærend

lærenem elev

segllære

være lei for

beskjære

bære nag til

oppebære

sideærend

lære manerer

være i vente

målbære

sedelære

være i veien

være med på

påkjære

være usikker

overvære

være i sving

bære preg av

skjære seg

være i teten

fortærende

være å takke

være game for

ubesværet

være make til

forværelse

være overfylt

nåværende

fraværende

være prisgitt

være redd for

være beleilig

være utro mot

være kyndig i

bære over med

herværende

være seg selv

være fornøyd

være fremlagt

være skjelven

derværende

være i gjære

besnærende

være egen for

være mann for

være vant til

lastbærer

være i omløp

være miskjent

være til lags

være ment på

skjære bort

bære til skue

være tegn på

kjære seg om

tilværelse

være vondt om

målbærer

være godt for

være ille ute

være på vakt

være enig med

fanebærer

være likt til

være hjemme i

være på ferde

være forberedt

være flink til

være på retur

være maken til

være i anmarsj

være nødt til

være i forkant

være i kjømda

være hekta på

være inntatt i

være forsiktig

være oppbevart

være kjent med

være forgapt i

helselære

være vitne til

ta affære

være til stede

æresoppreisning

være trangsynt

tempolære

være støtpute

være sjalu på

atmosfære

tilværelsen

være stemt for

være trygg på

være tålmodig

være upopulær

lærerskoleelev

være ute etter

morallære

være underlagt

lære å kjenne

livnære seg

siste ære

sirkulære

være uforenlig

besvære med

svintærend

være avtagende

være bedre enn

være det samme

være duket for

vranglære

hemisfære

verselære

besvære seg

være basert på

være mindre enn

bære seg at med

skjære tenner

være myntet på

være renons på

badeværelse

inneværende

være i sitt ess

være pågående

være på vei ut

være på utkikk

nærværende

nære mistro til

være årsak til

overbærende

være på luften

være til viljes

være ulydig mot

være på farten

være diktert av

gjenværende

være i samklang

være herre over

være opptatt av

all ære verd

være i ferd med

klin gæren

være dumdristig

støvbærer

vranglærer

være å forstå

være i ledelsen

småtærende

være til hinder

være uvisst med

være selvberget

være nødvendig

soveværelse

være varsom med

være så vennlig

være lutter øre

være utstyrt med

være opp ad dage

være opptatt med

være nær ved å

være tett besatt

være trendsetter

være til bry for

være misfornøyd

være optimistisk

å være lydig

være presserende

være tvunget til

være under åket

være betinget av

være henvist til

være befengt med

være i avtagende

være avhengig av

være i farvannet

være angrepet av

være behjelpelig

være betenkt på

være forskjellig

være dominert av

være diplomatisk

overbærenhet

bære på hendene

overskjære

la være usagt

være i veien med

være i veien for

være innkvartert

være en slave av

svinkeærend

la være igjen

være i tråd med

gjøre ære

det være seg

være i stand til

skjære klar av

være på hils med

gå i været

være dødelig for

være på trappene

skjære grimaser

være tilhenger av

være stilt i bero

være tvilende til

skjære i ørene

være samrådde om

privatlærer

pollenbærer

være fornøyd med

være forestående

lærevillig person

være utenfor fare

være motstrebende

være i samme båt

bære i sitt kjød

være pessimistisk

igangværende

være et bilde på

værelsesbetjening

kvistværelse

være i tilbakegang

takket være

skjære til blods

skråskjære

være som skapt for

være til stede ved

være tiltrukket av

være sprekkeferdig

være nødsaget til

være uforenlig med

være ansvarlig for

være forbundet med

være forbunden med

bære i sitt skjød

være forberedt på

være fortrolig med

være overbevist om

være frekk nok til

være gjenstand for

være henfallen til

være til fordel for

være uttrykte bilde

forhenværende

mellomværende

være uforenelig med

på nære nippet

skru i været

enkeltværelse

være i Morfei armer

være på nippet til

være forårsaket av

være på høyde med

være oppmerksom på

trekke været

være så elskverdig

spenna gæren

være på jakt etter

være på krigsstien

allerkjæreste

være jevnbyrdig med

være ambassadør for

gjøre ære

setningslære

være nærgående mot

være å forklare som

erklære kompetent

være i fyr og flamme

la være uforsøkt

skjære over en kam

være i besittelse av

være i vanskeligheter

være på bølgelengde

være vedkommendes sak

meningsbærende

være under oppseiling

vill og gæren

være eller ikke være

skyte i været

erfaringslære

være konkurransedyktig

i tukt og ære

være av den oppfatning

ikke være sen til

være persona non grata

være som vann på gåsa

tilstedeværelse

for nærværende

ikke være sein til

la fem være like

ta etter været

tennerskjærende

åndsfraværelse

tilstedeværende

hjerteskjærende

åndsfraværende

nåværende situasjon

gettotilværelse

interessesfære

beære med sitt nærvær

være en torn i øyet på

ghettotilværelse

åndsnærværelse

åndsnærværende

skyggetilværelse

være under innflytelse av

ligge på været

opplett i været

ikke være underlegen

være på den grønne gren

være kommet opp å kjøre

være i sitt rette element

kjedelig affære

renomineregjære

tøvevære motstrebende

et være eller ikke være

forhåndenværende

være tungen på vektskålen

kunne være bekjent av

være trengt opp i et hjørne

være den en har å takke for

ikke la være uprøvd

være skåret over samme lest

de tilstedeværende

være i vedkommendes interesse

erklære død og maktesløs

med nesen i været

mennesketilværelsen

være vedkommendes uttrykte bilde

blodvekke skjære til

allestedsnærværende

som en kan være bekjent

ikke la noe være uprøvd

som en kan være bekjent av

se lyst på tilværelsen

ikke til å være i hus med

på det nåværende tidspunkt

som lus på en tjærekost

se mørkt på tilværelsen

som en lus på en tjærekost

gi seg utseende av å være
© Wild Wild Web 2012